Regulamin sklepu internetowego LoveAir.pl

Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy w/w ustawy oraz: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym loveair.pl oraz operatorem witryny jest LOVEAIR s.c. DARIUSZ OŻÓG, MICHAŁ ĆWIERZYK, z siedzibą w Grojcu (32-566), ul. Mostowa 2. Wykorzystywanie treści zawartych na stronie loveair.pl i jej podstronach bez pisemnej zgody wyżej wymienionej spółki jest zabronione.

 

Miejscem zawierania umów i sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Grojec , ul. Mostowa 2.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która dokonuje zakupów w ramach Sklepu internetowego;
 • LOVEAIR s.c. - skrócona nazwa spółki cywilnej LOVEAIR s.c. DARIUSZ OŻÓG, MICHAŁ ĆWIERZYK, będąca stroną umowy sprzedaży (sprzedawcą).
 • Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym oraz usługi świadczone przez LoveAir.pl;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy LOVEAIR s.c. a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego LoveAir.pl;
 • Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym loveair.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Regulamin - niniejszy regulamin, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem loveair.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • Warunki i zasady składania Zamówień droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
 • Zasady zawierania umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego;

1.3. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i są zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

1.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdej chwili za pomocą odsyłacza umieszczonego na stronie głównej, stronach produktowych i stronie koszyka (loveair.pl/checkout); mogą też pobrać go i wydrukować.

 

2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

2.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest zaakceptowanie Regulaminu.

 

2.2. LOVEAIR s.c. może pozbawić klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego w szczególności, gdy klient:

 • Podał w zamówieniu towaru lub usługi dane niezgodne z prawdą, niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • Dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane przez LOVEAIR s.c. za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, obrażają dobre obyczaje lub godzą w dobre imię LOVEAIR s.c.;

2.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać kolejnej transakcji bez uprzedniej, pisemnej zgody LOVEAIR s.c.

 

3. Zawarcie Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wypełnić formularz Zamówienia na podstronie loveair.pl/checkout/, dokonać wyboru rodzaju Towaru i jego ilości, poprzez dodanie go do koszyka, a następnie po sprawdzeniu czy wybrane towary i ich ilości są zgodne z wolą Klienta kliknąć przycisk 'Kupuję i płacę' lub 'Płacę teraz z PayU'.

 

3.2. Klient ma prawo dokonania Zamówienia także poprzez wysłanie na adres e-mail: biuro listy zamawianych produktów z dokładnym oznaczeniem ich rodzaju i ilości oraz danych umożliwiających wysyłkę Towaru tj. oznaczenie odbiorcy i jego adres. Przesłane w ten sposób Zamówienia, zawierające niepełne lub niejasne informacje nie będą realizowane. Warunkiem realizacji Zamówienia w tym przypadku jest przesłanie w wiadomości e-mail oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

3.3. Klient zobowiązany jest wybrać sposób zapłaty za zamówiony towar oraz formę jego dostawy spośród możliwości wyszczególnionych na liście. W przypadku wybrania zapłaty poprzez system PayU wysyłka Towaru nastąpi dopiero po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty na koncie operatora PayU S.A, o czym Klient jest informowany przez PayU S.A. drogą mailową.

 

3.4. Aby Zamówienie mogło być zrealizowane Klient podaje pełne dane umożliwiające prawidłową wysyłkę Towaru.

 

3.5. Koniecznym warunkiem dokonania zakupów w Sklepie internetowym jest akceptacja jego Regulaminu.

 

3.6. Minimalna kwota Zamówienia to 70 PLN (wraz z kosztami przesyłki). Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

 

3.7. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają 23 % podatku od towarów i usług VAT.

 

3.8. Po sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów Klient otrzyma wiadomość elektroniczną będącą potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. O ewentualnym chwilowym braku Towaru oraz o pierwszej możliwej dacie realizacji Zamówienia, Klient poinformowany zostanie drogą elektroniczną.

 

3.9. W przypadku Zamówienia na kwotę powyżej 10,000 PLN lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych wcześniej okoliczności przedstawiciel LOVEAIR s.c. skontaktuje się z Klientem telefonicznie. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia będzie wystawione najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu złożenia Zamówienia.

 

3.10. Wszelkie usługi wykonywane na rzecz Klienta w miejscu przez niego wskazanym, związane zarówno z badaniem jakości powietrza, jak i serwisem zakupionego sprzętu, zrealizowane zostaną dopiero po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem wiadomości e - mail ustaleniu terminu oraz - gdy usługa ma charakter odpłatny - uiszczeniu stosownej opłaty. Klient zamawiający usługę serwisową obowiązany jest udostępnić urządzenie technikowi.3.11. Szczegółowe zasady świadczenia usługi badania jakości powietrza:

 • polega ona na przeprowadzeniu pięciu pomiarów urządzeniami SDL607 i DT-321S, w miejscu wyznaczonym przez Klienta i/lub zasugerowanych przez pracownika LOVEAIR s.c.
 • Klient ma prawo do pełnego wglądu w wyniki przedstawiane przez urządzenia na swoich wyświetlaczach;
 • urządzenia te mierzą zawartość pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10, temperaturę i wilgotność względną powietrza. Mimo dużej dokładności pomiarów, z racji półprofesjonalnego charakteru tych urządzeń, wyniki testów nie mogą stanowić dowodów w Sądzie ani nie powinny służyć do badań naukowych.
 • w celu Zamówienia usługi, Klient kontaktuje się mailowo lub telefonicznie z LOVEAIR s.c., w porozumieniu z nim wyznacza miejsce i termin wykonania zlecenia, a następnie dokonuje zadatku w wysokości pełnej ceny usługi na rachunek bankowy w ING 26 1050 1445 1000 0092 2561 7100.
 • cena usługi wynosi 150 zł brutto na terenie miasta Krakowa. Poza Krakowem doliczane jest 1,50 zł brutto za każdy kilometr dojazdu do miejsca wyznaczonego przez Klienta, licząc od granicy Krakowa (najkrótszą trasą samochodem).

3.12. Szczegółowe zasady świadczenia usług serwisowych, innych niż wymienione w 3.11. niniejszego Regulaminu:

 • w celu Zamówienia usługi, Klient kontaktuje się mailowo lub telefonicznie z LOVEAIR s.c. i w porozumieniu z nim wysyła mu wadliwy towar;
 • opłatę za usługę uiszcza się przelewem, zgodnie z wystawioną przez LOVEAIR s.c. fakturą do wykonywanej usługi;
 • wycena usługi następuje przed rozpoczęciem prac i jest ostateczna, chyba że podczas naprawy wyszły dodatkowe usterki i Klient zgodził się ponieść większe koszta;
 • w przypadku reklamacji produktu, w czasie trwania ochrony gwarancyjnej lub ochrony wynikającej z rękojmi, Klient przesyła go na adres siedziby LOVEAIR s.c. lub w porozumieniu z LOVEAIR s.c., wysyłka jest organizowana i opłacana przez LOVEAIR s.c. (tzw. serwis 'door-to-door'). Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w punkcie 6 Regulaminu. Adres siedziby spółki:
  LOVEAIR s.c.
  Grojec 32-566
  Mostowa 2

4. Dostawa

4.1. Dostawa jest ograniczona tylko do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Towar przesyłany jest na adres wskazany przez Klienta, przy czym bierze on pełną odpowiedzialność za odbiór Towaru przez osobę do tego upoważnioną. Wysyłka Towaru odbywa się za pośrednictwem jednej z firm kurierskich wybranych przez LOVEAIR s.c. Koszt wysyłki zostanie także wskazany w czasie dokonywania Zamówienia.

 

4.2. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych.

 

4.3. Klient pokrywa całkowity koszt dostawy.

 

4.4. Szczegółowe koszty dostawy kształtują się następująco:

- przesyłka firmą kurierską przy płatności za pobraniem - 0 PLN;

- przesyłka firmą kurierską przy płatności online za pośrednictwem PayU - 0 PLN;

LOVEAIR s.c. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane czynnikami niezależnymi od niej lub obciążających Kupującego.

 

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru. Oświadczenie to można wysłać listownie na adres: LOVEAIR s.c. ul. Mostowa 2, Grojec (32-566). Oświadczenie może też zostać doręczone LOVEAIR s.c. w postaci innego, trwałego nośnika, jak np. e-mail.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa można pobrać: pobierz wzór dokumentu

 

5.2. Klient zobowiązuje się dostarczyć z towarem dowód jego zakupu. Dowodem zakupu może być wydrukowana e-faktura, wydrukowane potwierdzenie wykonania przelewu za towar, wydrukowany e-mail z potwierdzeniem Zamówienia lub jakikolwiek inny dokument, jednoznacznie potwierdzający zakup kwestionowanego towaru. Ustawodawca zwalnia sklepy internetowe z ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych przy sprzedaży wysyłkowej. LOVEAIR s.c. nie ma więc obowiązku prawnego wystawiania paragonów fiskalnych.

 

5.3. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne Zamówienie lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • świadczeń, które z uwagi na swoje właściwości nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

5.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży uważana jest za nie zawartą. To co strony wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni

 

5.5. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony w transporcie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem pełnowartościowego Towaru ponosi Klient.

 

5.6. Za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru odpowiada Klient i może skutkować to pomniejszeniem zwrotu pieniężnego przy odstąpieniu od umowy przez Klienta.

 

5.7. Klient, który odstąpił od umowy zakupu towarów oferowanych wraz z gratisową usługą badania jakości powietrza i usługa ta została na jego rzecz wykonana, wyraża zgodę na potrącenie 200 PLN brutto z kwoty zwracanej przez LOVEAIR s.c. w związku z odstąpieniem od umowy. Potrącenie to powiększa ewentualne potrącenie wynikające ze zmniejszenia wartości zakupionego Towaru.

 

6. Reklamacja

6.1. Reklamacje związane z zakupionym towarem rozpatrywane będą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

 

6.2. Klient powinien w miarę możliwości stwierdzić kompletność Towaru przy odbiorze, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wady spisać wspólnie z kurierem protokół. Niedopełnienie tych czynności w żaden sposób nie wyłącza dochodzenia uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

 

6.3. Klient zobowiązany jest przesłać wraz z kwestionowanym towarem dowód jego zakupu w Sklepie internetowym. W porozumieniu z LOVEAIR s.c., wysyłka jest organizowana i opłacana przez LOVEAIR s.c. (tzw. serwis 'door-to-door').

 

6.4. Dowodem zakupu może być wydrukowana e-faktura, wydrukowane potwierdzenie wykonania przelewu za towar, wydrukowany e-mail z potwierdzeniem Zamówienia lub jakikolwiek inny dokument, jednoznacznie potwierdzający zakup kwestionowanego Towaru. Ustawodawca zwalnia sklepy internetowe z ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych przy sprzedaży wysyłkowej. LOVEAIR s.c. nie ma więc obowiązku prawnego wystawiania paragonów fiskalnych.

 

6.5. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie złożenia Zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

 

6.6. W reklamacji klient powinien podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz opisać jednoznacznie dostrzeżone wady Towaru.

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia przez LOVEAIR s.c. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883). Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoba zainteresowana ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz aktualizacji a także wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Powyższe dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, bez względu na formę złożenia Zamówienia.

 

8.2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy Zamówień, które zostały przyjęte do realizacji.

 

8.3. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą wyniknąć między LOVEAIR s.c., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego poddane będą sądom właściwym według odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

8.4. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą wyniknąć między LOVEAIR s.c. a Klientem, który nie jest konsumentem zostaną poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę LOVEAIR s.c.

 

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.